zoeken  contact   extranet Home Home

Het verhaal van onze vereniging

Onze vereniging bestaat sinds 22 oktober 1991. Op die dag besloten een aantal inwoners van Nispen om een vereniging op te richten die zich ging houden met het Nispens erfgoed. Dat doen we nu al meer dan vijfentwintig jaar. Door middel van het organiseren van allerlei activiteiten besteden we aandacht aan het verleden van Nispen en omgeving. We leggen daarbij ook verbinding met het heden en hebben eveneens oog voor de toekomst. Op die manier proberen we het ´het verhaal van Nispen´ continuïteit te geven zodat het bijdraagt aan de identiteit van het dorp en zijn inwoners.


Hoe brengen we dat in praktijk?

Onze doelstellingen maken we langs verschillende lijnen concreet. We bieden lezingen over cultuurhistorische onderwerpen aan en maken excursies naar bezienswaardigheden in andere plaatsen. Daarnaast verzamelen we allerlei materiaal en objecten die betrekking hebben op het Nispens erfgoed in de ruimste zin zoals boeken, foto's, documentatie en voorwerpen. We geven bekendheid aan het verleden van Nispen door het organiseren van exposities, brengen publicaties uit en stellen afbeeldingen en informatie digitaal beschikbaar. We streven naar behoud of een geschikte inpassing van het nog aanwezige cultuurhistorische erfgoed in en rond Nispen zoals gebouwen en landschapselementen. Onze kennis en kunde stellen we graag beschikbaar wanneer dat ons dorp of de regionale historie ten goede komt. En we benaderen of werken samen met andere organisaties en personen die hetzelfde doel als onze vereniging nastreven of ons kunnen helpen dat doel te bereiken.


Enkele bijzondere projecten en activiteiten

De afgelopen jaren hebben wij ons met uiteenlopende zaken met betrekking tot het Nispens erfgoed bezig gehouden. We hebben bijvoorbeeld onderzoek naar oude veldnamen gedaan en het Nispens dorpsleven rond de eeuwwisseling gefotografeerd zodat een beeld van het dagelijks leven uit de periode bewaard blijft. Naast de uitgave van jaarboeken hebben we speciale fotoboeken, ansichtkaarten en diverse andere publicaties verzorgd. We hebben bij de overheid aandacht gevraagd voor het behoud van beeldbepalende panden en landschapselementen, zoals de voormalige turfvaarten en kasteel Moerendaal. Ook hebben we bemiddeld bij de ‘terugkeer’ van het kerkorgel uit de voormalige Nispense kerk naar het huidige kerkgebouw. We zijn actief betrokken geweest bij archeologische onderzoeken en hebben meerdere keren rondwandelingen verzorgd voor de schooljeugd of op verzoek van andere organisaties zoals Stichting Cultureel Nispen of Stichting Bewonersplatform Nispen.
Meer informatie over onze activiteiten? Een uitgebreid overzicht van onze projecten en activiteiten vindt u in de jaarverslagen van onze vereniging. De meest recente jaarverslagen kunt u bij het onderdeel Documenten op deze website nalezen. Deze en oudere jaarverslagen zijn ook opgenomen in de jaarboeken van de heemkundekring.


Samenwerken

Als één van de organisaties in Nispen vinden wij het vanzelfsprekend om samenwerking te zoeken met andere verenigingen en stichtingen. Daar waar we elkaar kunnen versterken proberen we dit te doen, daar waar onze belangen uiteenlopen respecteren we dat. Binnen de gemeente Roosendaal participeren wij in overleggen waarin het lokaal erfgoed centraal staat en hebben we samen met de andere kringen en geïnteresseerden een Werkgroep Archeologie. Daarnaast zijn wij lid van Stichting Brabants Heem, de provinciale belangenbehartiger van alle heemkundekringen in Noord-Brabant.


Communicatie

Contact met de leden vinden wij belangrijk. Samen vormen we immers de vereniging! Al een aantal jaren gebruiken we onze website als het belangrijkste communicatiemiddel. Iedereen die daar belangstelling voor heeft kan onze website raadplegen voor de aankondiging van verenigingsactiviteiten en -nieuws. Daarnaast brengen wij al sinds de beginjaren van onze vereniging periodiek een schriftelijke nieuwsbrief uit, het Nispens Heem Nieuws. Daarmee zorgen we dat ook veel van onze oudere leden geïnformeerd blijven over de vereniging. In het Nispens Heem Nieuws vinden de leden van de kring informatie over de belangrijkste besluiten van het bestuur en aankondigingen van ledenactiviteiten. Leden kunnen deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Omdat we beseffen dat tegenwoordig voor veel mensen social media de eerste ingang voor informatie zijn, zijn we ook daarop vertegenwoordigd. Naast verwijzingen naar onze website, verspreiden we daar ook extra informatie in de vorm van nieuws en activiteiten van andere organisaties op cultuurhistorisch gebied.


Meepraten

De doelstellingen die wij als vereniging nastreven liggen vast in onze statuten. Op welke wijze wij hieraan invulling geven is steeds een kwestie van keuzes maken. Deze keuzes vormen het beleid van onze vereniging. Het bestuur vindt het belangrijk dat leden daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de vereniging. Daarom worden jaarlijks activiteiten en plannen met de leden besproken. Het beleid voor de langere termijn ligt vast in de notitie ‘Toekomst’ die in 2009 door de ledenvergadering is vastgesteld. Het bestuur heeft in 2014 deze notitie geëvalueerd en geconcludeerd dat de eerder gemaakte keuzes voorlopig gecontinueerd kunnen worden.


Home  >  Over ons  >  Ons verhaal  

#top

Contact     Over deze site     Volg ons

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn

Deel deze pagina