RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

Nispen > Nispense archieven

Nispense archieven
Op deze pagina vindt u informatie over archiefmateriaal waarover verschillende Nispense organisaties beschikken. De organisaties die naar aanleiding van de inventarisatie Nispense archieven 2011 informatie hebben verstrekt en toestemming tot plaatsing op de site hebben gegeven, staan hieronder vermeld. Tevens vindt u onderaan een overzicht van de organisaties waarvan archieven geheel of gedeeltelijk bij het West-Brabants Archief berusten.

Commissie Nispen Feest!
Datum oprichting / opheffing: oktober 2005 / april 2008

Doel: Organiseren van activiteiten ter gelegenheid van het 1050-jarig bestaan van het dorp Nispen en 850-jarig bestaan van de parochie Nispen

Bestanddelen archief:

Stukken betreffende oprichting en organisatie

Notulen

Correspondentie

Financiële stukken

Documentatiemateriaal

Datering archiefmateriaal: 2005 – 2008

Archief voor raadpleging beschikbaar: Nee

Laatste actualisatie: 2011

Bijzonderheden: Het archief is door Stichting Cultureel Nispen overgedragen aan het Gemeentearchief Roosendaal (nu het West-Brabants Archief). Foto´s berusten bij Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen


Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen
Datum oprichting / opheffing: 22 oktober 1991 / n.v.t.

Doel: Nispen en omgeving op elk gebied dat onder heemkunde valt te bestuderen en te onderzoeken, het in brede kring belangstelling wekken voor eigen streek en volk alsmede te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en schoonheid van plaats en omgeving

Bestanddelen archief:
Stukken betreffende oprichting en organisatie

Notulen

Correspondentie

Financiële stukken

Jaarverslagen

Overige archiefstukken

Documentatie

Datering archiefmateriaal: 1991 – heden

Archief voor raadpleging beschikbaar: Ja, voor wat betreft het documentatiemateriaal over Nispen

Contactadres voor raadpleging:  Secretariaat vereniging: Mevr. I. Aerden, Dorpsstraat 26, 4709 AC Nispen of info@heemkundenispen.nl of Beheerscommissie (voor de openbare collecties): tel. 0165 – 365806 of tel. 0165 - 540539

Laatste actualisatie: 2011


Katholieke Bond van Ouderen
Datum oprichting / opheffing:1958 / n.v.t.

Doel: Belangenbehartiging van 50-plussers

Bestanddelen archief: Niet bekend

Datering archiefmateriaal: Niet bekend

Archief voor raadpleging beschikbaar: Ja, op aanvraag

Contactadres voor raadpleging: Dhr. A. Talboom, Nispenseweg 10, 4707 RB Roosendaal

Laatste actualisatie: 2011

Bijzonderheden: Archief berust op verschillende locaties


Katholieke Plattelands Jongeren
Datum oprichting: 1929 / n.v.t.

Doel: Ontspanningsvereniging voor jongeren

Bestanddelen archief:
Stukken betreffende oprichting en organisatie

Notulen

Correspondentie

Financiële stukken

Jaarverslagen

Overige archiefstukken

Documentatie

Datering archiefmateriaal: 1929 - heden

Archief voor raadpleging beschikbaar: Ja, voor zover wettelijke voorschriften dit toelaten

Contactadres voor raadpleging: Info@gemeentearchiefroosendaal.nl en mevr. L. Veraart, Heijbeeksestraat 2, 4709 BM Nispen

Laatste actualisatie: 2011

Bijzonderheden: Het archief over de periode 1929 - 2005 berust in bruikleen bij het West-Brabants Archief als ‘R.K. Jonge Boerenstand (RKJB), afdeling Nispen en Vereniging Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ), afdeling Nispen, 1929 - 1965 en 1966 – 1986’. Het is niet bekend wat de stand van zaken is van het archiefmateriaal van de periode na 1986 dat ook aan het archief is overgedragen


Koninklijk erkende Harmonie Sint Caecilia
Datum oprichting / opheffing: 1924 / n.v.t.

Doel: Het verzorgen van optredens zowel plaatselijk als buiten het dorp, het deelnemen aan concoursen en het brengen van serenades

Bestanddelen archief:

Stukken betreffende oprichting en organisatie

Notulen

Correspondentie

Financiële stukken

Personeel

Jaarverslagen

Documentatie

Datering archiefmateriaal: 1970 – heden

Archief voor raadpleging beschikbaar: Nee

Laatste actualisatie: 2011

Bijzonderheden: Het archief over de periode 1964 - 2010 berust in bruikleen bij het West-Brabants Archief.


Koorgroep Cadans
Datum oprichting / opheffing: 1992 / n.v.t.

Doel: Gezamenlijk zingen en met name diensten in de parochiekerk muzikaal opluisteren

Bestanddelen archief:

Documentatie

Datering archiefmateriaal: Niet bekend

Archief voor raadpleging beschikbaar: Nee

Laatste actualisatie: 2011

Bijzonderheden: Bij eerder inventarisatie werd aangegeven dat er meerdere archiefbestanddelen bewaard gebleven zijn


Paardensportvereniging Nispen
Datum oprichting / opheffing: 1976 / n.v.t.

Doel: Beoefening van de paardensport

Bestanddelen archief:

Stukken betreffende oprichting en organisatie

Notulen

Financiële stukken

Datering archiefmateriaal: 1976 – heden

Archief voor raadpleging beschikbaar: Ja

Contactadres voor raadpleging: Mevr. A. Raats, Bergsebaan 151, 4709 AM Nispen

Laatste actualisatie: 2011

Bijzonderheden: De vereniging is een voortzetting van de voormalige Ponyclub De Grensruitertjes en is in 2003 veranderd in de huidige organisatie


Rooms Katholiek Zangkoor Sint Caecilia
Datum oprichting /opheffing: 1942 / n.v.t.

Doel: Verzorgen van kerkdiensten met muzikale bijdragen

Bestanddelen archief:

Notulen (ook digitaal)

Correspondentie (ook digitaal)

Financiële stukken (ook digitaal)

Personeel

Jaarverslagen (ook digitaal)

Documentatiemateriaal

Datering archiefmateriaal: Niet bekend

Archief voor raadpleging beschikbaar: Ja, na toestemming door het bestuur

Contactadres voor raadpleging: Mevr. F. van Meer-van Hees, Smidsakker 11, 4709 BV Nispen

Laatste actualisatie: 2011


Sociëteit People Relax
Datum oprichting / opheffing: 15 september 1969 / juni 1987

Doel: Voor de jeugd van Nispen en later de regio goede muziek en andere activiteiten te organiseren

Bestanddelen archief:

Stukken betreffende de oprichting en organisatie

Correspondentie

Financiële stukken

Overige archiefstukken

Documentatiemateriaal

Datering archiefmateriaal: 1969 - 1987

Archief voor raadpleging beschikbaar: Nee

Laatste actualisatie: 2011


Stichting Bewonersplatform Nispen
Datum oprichting /opheffing: 1998 / n.v.t.

Doel: Verbeteren van de leefbaarheid in Nispen en het vervullen van een klankbord namens de Nispense bevolking tegenover gemeente Roosendaal

Bestanddelen archief:

Stukken betreffende de oprichting en organisatie

Notulen (ook digitaal)

Correspondentie (ook digitaal)

Financiële stukken (ook digitaal)

Personeel

Jaarverslagen

Documentatiemateriaal

Datering archiefmateriaal: 1998 – heden

Archief voor raadpleging beschikbaar: Nee

Laatste actualisatie: 2011


Stichting Carnaval Nispen
Datum oprichting /opheffing: 1963 / n.v.t.

Doel: Het verzorgen van carnavalsactiviteiten in Nispen voor jong en oud
Bestanddelen archief:

Stukken betreffende de oprichting en organisatie

Notulen

Correspondentie

Financiële stukken

Personeel

Jaarverslagen

Overige archiefstukken

Documentatiemateriaal

Datering archiefmateriaal: Niet bekend

Archief voor raadpleging beschikbaar: Ja, in overleg met de voorzitter en secretaris

Contactadres voor raadpleging: Dhr. S. Verduin, Kerkweg 44, 4709 PA Nispen

Laatste actualisatie: 2011


Stichting Cultureel Nispen
Datum oprichting /opheffing: 2008 / n.v.t.

Doel: Organiseren en ondersteunen van culturele activiteiten in Nispen

Bestanddelen archief:

Stukken betreffende de oprichting en organisatie

Notulen

Correspondentie

Financiële stukken

Jaarverslagen

Overige archiefstukken

Documentatiemateriaal

Datering archiefmateriaal: 2008 – heden

Archief voor raadpleging beschikbaar: Nee

Laatste actualisatie: 2011


Stichting Dorpshuis Nisipa
Datum oprichting /opheffing: 1986 / n.v.t.

Doel: Het beheren van een dorpshuis ten behoeve van de levensgemeenschap van Nispen

Bestanddelen archief:
Stukken betreffende de oprichting en organisatie

Notulen

Correspondentie

Financiële stukken

Gebouwen

Personeel

Jaarverslagen

Overige archiefstukken

Documentatiemateriaal

Datering archiefmateriaal: 1986 – heden

Archief voor raadpleging beschikbaar: Ja, na overleg met en toestemming van het bestuur

Contactadres voor raadpleging: Mevr. I. Aerden, Dorpsstraat 26, 4709 AC Nispen  

Laatste actualisatie: 2011


Stichting Nispen Blues
Datum oprichting /opheffing: 2010 / n.v.t.

Doel: De Stichting heeft ten doel het publiek te laten kennisnemen van hedendaagse Blues muziek in al haar verschijningsvormen, zulks in de meest uitgebreide zin; De Stichting beoogt zonder winstoogmerk te functioneren. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle mogelijke wettelijke middelen en voorts door het organiseren en doen organiseren van voor het publiek gratis toegankelijke live muziek optredens

Bestanddelen archief:
Stukken betreffende de oprichting en organisatie (ook digitaal)

Correspondentie

Financiële stukken

Overige archiefstukken

Documentatiemateriaal

Datering archiefmateriaal: 2010 – heden

Archief voor raadpleging beschikbaar: Ja, afhankelijk van het doel en de vraagstelling

Contactadres voor raadpleging: Dhr. K-J. Douben, Dorpsstraat 69, 4709 AB Nispen of info@nispenblues.nl

Laatste actualisatie: 2011


Stichting peuterspeelzaal De Hummeltjeses

Datum oprichting / opheffing: 1977 (formeel 1980) / n.v.t.

Doel: Opvang van peuters van circa 2 tot circa 4 jaar

Bestanddelen archief:

Documentatiemateriaal

Datering archiefmateriaal: 1986 – heden

Archief voor raadpleging beschikbaar: Ja

Contactadres voor raadpleging: Mevr. C. Brosens-Lazeroms, Oostmoer 10, 4709 BE Nispen

Laatste actualisatie: 2011

Bijzonderheden: Op basis van de enquête in 1995 werd aangegeven dat er nog andere soorten archiefmateriaal (gedeeltelijk) bewaard zijn gebleven


Stichting Wielercomité Nispen
Datum oprichting /opheffing: 1980 / n.v.t.

Doel: Het organiseren van wielerwedstrijden in het algemeen en wel in het bijzonder de jaarlijkse Ronde van Nispen

Bestanddelen archief:
Stukken betreffende de oprichting en organisatie

Documentatiemateriaal

Datering archiefmateriaal: 1980 – heden

Archief voor raadpleging beschikbaar: Nee

Laatste actualisatie: 2011


Toneelvereniging Onderling Kunstgenot
Datum oprichting /opheffing: 1919 / n.v.t.

Doel: Het verzorgen van toneeluitvoeringen

Bestanddelen archief:

Notulen

Correspondentie

Financiële stukken

Jaarverslagen

Overige archiefstukken

Documentatiemateriaal

Datering archiefmateriaal:1921, 1924 en 1946 – heden

Archief voor raadpleging beschikbaar: Ja, voor zover wettelijke voorschriften dit toelaten en voor het deel dat bij de vereniging berust in overleg met het bestuur

Contactadres voor raadpleging: info@gemeentearchiefroosendaal.nl of dhr. H. Baselier, Dorpsstraat 11, 4709 AA Nispen

Laatste actualisatie: 2011

Bijzonderheden: Het archief over de periode 1946 - 2006 berust in bruikleen bij het West-Brabants Archief als ‘Toneel vereniging Onderling Kunstgenot Nispen, 1923-2009’; Het fotoarchief berust bij de vereniging zelf.


Trimgymclub Nispen
Datum oprichting /opheffing: 1970 / n.v.t.

Doel: Het bevorderen en instandhouden van de lichamelijke conditie door het organiseren van activiteiten  

Bestanddelen archief:

Stukken betreffende de oprichting en organisatie

Notulen

Correspondentie

Financiële stukken

Jaarverslagen

Documentatiemateriaal

Datering archiefmateriaal: 19 augustus 1970 - heden

Archief voor raadpleging beschikbaar: Ja, in overleg met het bestuur

Contactadres voor raadpleging: Mevr. M. Marijnissen-Boden, Bergsebaan 62a, 4709 AP Nispen

Laatste actualisatie: 2011


Overig archiefmateriaal
Informatie over archieven van Nispense organisaties die hebben aangegeven dat de door hen verstrekte informatie niet op de website mag worden vermeld, vindt u terug in het Rapport 2011 inzake inventarisatie Nispense archieven. Dit rapport kunt u raadplegen in het ErfgoedCentrum Nispen. Uiteraard beschikt ook het West-Brabants Archief in Bergen op Zoom (waarvan het voormalige Gemeentearchief Roosendaal een onderdeel van is) over talloze archieven die informatie verstrekken over de gemeente Roosendaal en de inwoners van deze gemeente. Daarin is dus ook veel informatie over Nispen en de Nispenaren te vinden. Een aantal organisaties hebben de afgelopen jaren al historisch materiaal aan het voormalige Gemeentearchief beschikbaar gesteld. Dit zijn:

■ Parochie H. Maria Hemelvaart Nispen

■ Stichting Oranje Comité Nispen
■ Toneelvereniging Onderling Kunstgenot

■ KPJ afdeling Nispen

■ Stichting Jeugdwerk Nispen
■ Nispense Tafeltennis Klub

■ Sint Antonius Kleuterschool Nispen / Kleuterschool De Linde Nispen (gedeponeerd archief bij archief van Stichting Katholiek Onderwijs Roosendaal)


Informatie over dit materiaal bij het West-Brabants Archief kunt u vinden via www.westbrabantsarchief.nl. De medewerkers van het archief kunnen u ook bij uw bezoek aan de studiezaal behulpzaam zijn bij uw zoektocht naar archieven uit Nispen. Eventueel kunt u ook terecht bij het Historisch Informatiepunt van het West-Brabants Archief in museum Tongerlohuys te Roosendaal.


De heemkundekring hoopt dat bovengenoemd overzicht in de toekomst zal blijven groeien. Een duurzaam behoud van de Nispense archieven zorgt voor behoud van het Nispens erfgoed!▲ Naar boven