zoeken  contact   extranet Home Home

Nieuwe publicatie gepresenteerd tijdens jaarvergadering heemkundekring   

02-03-2018


Gisterenavond vond de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats en werd de publicatie naar aanleiding van het Project Historische Boerderijnamen gepresenteerd. In de vergadering werd nadrukkelijk stilgestaan bij de toekomst van de vereniging.


De ijzige koude had er misschien mee te maken dat de opkomst met 15 leden en 5 bestuursleden niet erg hoog was op de jaarvergadering van onze kring op 1 maart jl. Zij werden verwelkomd met een kopje koffie of thee en een appelflap. Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering werden foto’s getoond van de activiteiten van het afgelopen jaar.


Nadat voorzitter René Leijdekkers de Algemene Ledenvergadering geopend had, werden de verslagen van de Algemene Ledenvergadering 2017 en het jaarverslag 2017 ongewijzigd vastgesteld. Het financiële jaarverslag werd toegelicht door penningmeester Kees Schrauwen, waarna Ad van Hees namens de kascontrolecommissie voorstelde om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De begroting voor 2018 werd eveneens ongewijzigd vastgesteld. Na een korte pauze werd de vergadering vervolgd met de presentatie van de activiteiten voor 2018 door bestuurslid Toine Rens. René Leijdekkers en Toine Rens waren aftredend als bestuurslid. Beiden hadden zich herkiesbaar gesteld en werden bij acclamatie herkozen voor een nieuwe periode.

Het bestuur vond de jaarvergadering een uitstekende gelegenheid om eens uitgebreid met de leden van gedachten te wisselen over enkele uitdagingen waarmee de heemkundekring in de nabije toekomst te maken krijgt. Er ontstond een levendige discussie over het op peil houden van het ledenbestand, bestuur en vrijwilligers. Ook werd er gesproken over gezonde financiën in relatie tot huisvesting, deelname aan de Brabant Cloud en verenigingsactiviteiten, evenals samenwerking met andere organisaties. Door de aanwezige leden werden volop suggesties, adviezen en soms kritische opmerkingen naar voren gebracht. Om een nog beter beeld te krijgen zal het bestuur een aantal zaken via een enquête voorleggen aan alle leden. Na de rondvraag, waarbij ook nog werd besloten tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement in verband met een eerder vastgestelde contributiewijziging, werd de vergadering gesloten.


Omdat hij niet aanwezig kon zijn bij de presentatie van het jaarboek 2017 werd Henk Baselier alsnog in het zonnetje gezet vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van de redactie. Hij ontving uit handen van voorzitter René Leijdekkers een fles wijn en een boekenbon. Ten slotte werd het boekje ´Van Aerdenborgh tot Zwanenburg. Project Historische Boerderijnamen in Nispen´ gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Loes Gommeren-van Eekelen als vertegenwoordigster van alle deelnemers. Het bestuur kijkt terug op een niet druk bezochte, maar wel zeer vruchtbare jaarvergadering.


De geplande activiteiten voor 2018 kunt u nalezen bij het onderdeel Heemkundekalender op deze website.Deel deze paginaHome  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons