RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

Vereniging > Algemeen

Algemeen
Sinds 22 oktober 1991 bestaat in Nispen een heemkundekring met de naam Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen. Onze vereniging houdt zich bezig met het Nispens erfgoed. Dit betekent dat we door middel van allerlei activiteiten veel aandacht besteden aan het verleden van Nispen en omgeving waarbij ook behoud van het nog aanwezige cultuurhistorisch erfgoed zoals gebouwen, landschappen, foto's en documenten, centraal staat. Nispen is een dorp in de gemeente Roosendaal, provincie Noord-Brabant, met zo'n 1.500 inwoners en is gelegen in het zuidwesten van Nederland nabij de grens met België.

Wat doet onze kring?
In onze statuten staat aangegeven wat het doel van onze kring is. Concreet betekent dit onder andere het organiseren van lezingen over heemkundige onderwerpen, excursies naar bezienswaardigheden in andere plaatsen, het organiseren van tentoonstellingen, het verzamelen en beheren van voorwerpen en geschriften die betrekking op het Nispens heem in de ruimste zin zoals: boeken, foto's, krantenknipsels, enz. en het benaderen van en samenwerken met instanties en personen die hetzelfde doel als onze vereniging nastreven of ons kunnen helpen dat doel te bereiken.

Hoe hebben wij dat de afgelopen jaren in praktijk gebracht?
De afgelopen jaren hebben wij ons, naast activiteiten zoals excursies, vergaderingen, het verzorgen van jaarboeken en lezingen, met talloze onderwerpen bezig gehouden met betrekking tot het Nispens cultuurhistorisch erfgoed. Een kleine greep uit onze bezigheden door de jaren heen:
Het verzamelen van krantenartikelen over Nispen vanaf 1863 zodat deze gebruikt kunnen worden als basis voor tentoonstellingen en publicaties
Onderzoek naar veldnamen (toponiemen)
Uitgave van jaarboeken, ansichtkaarten, fotoboeken en andere publicaties
Het fotograferen van het Nispens dorpsleven rond de eeuwwisseling zodat er een beeld van het dagelijks leven bewaard blijft
Bij de overheid en andere organisaties aandacht vragen voor behoud van beeldbepalende panden en monumentaal groen
Opname van interviews met Nispenaren
Rondwandelingen voor de schooljeugd en andere belangstellenden, al dan niet op verzoek van andere organisaties zoals Stichting Cultureel Nispen of Stichting    Bewonersplatform Nispen.
Archeologisch onderzoeken bij Rozenakker en de Turftuin

Meer informatie over onze activiteiten?
Een uitgebreid overzicht overzicht van onze activiteiten vindt u in de jaarverslagen van onze vereniging:
Jaarverslag over 2015
Jaarverslag over 2014
Jaarverslag over 2013

Deze en oudere jaarverslagen zijn ook opgenomen in de jaarboeken van de heemkundekring.

Samenwerking
Als één van de organisaties in Nispen vindt de kring het vanzelfsprekend om samenwerking te zoeken met andere verenigingen en stichtingen. Daar waar we elkaar kunnen versterken proberen we dit te doen, daar waar onze belangen uiteenlopen respecteren we dat. Binnen de gemeente Roosendaal participeren wij in overleggen waarin het lokaal erfgoed centraal staat en hebben we samen met de andere kringen en geïnteresseerden een Werkgroep Archeologie. Daarnaast zijn wij lid van Stichting Brabants Heem, de provinciale belangenbehartiger van alle heemkundekringen in Noord-Brabant.

Naam en logo
De naam van de vereniging verwijst naar het feit dat Nispen vroeger een heerlijkheid was. Een heerlijkheid moet men zien als een verzameling van een aantal heerlijke rechten die een heer in een bepaald gebied had. Deze rechten had hij vaak in leen gekregen van een graaf of hertog. Het in 1998 vastgestelde dorpswapen van Nispen verwijst naar de oorspronkelijke heren van Nispen.
De schrijfwijze van de naam van de vereniging is ontleend aan een vermelding in een akte van 3 april 1723 uit de zogenaamde Criminele Rol van het Rechterlijk Archief van Roosendaal en Nispen.

Het logo van de vereniging werd in 1992 ontworpen door Frans Deelen uit Nispen. Het logo symboliseert een hand met daarop een doorzichtige bol. Deze bol staat voor het begrip "heerlijkheid" (men zou het kunnen vergelijken met een rijksappel). Tevens is de bol een soort "glazen bol" waarin naar het verleden, heden en toekomst van Nispen wordt gekeken.

Beleid
De doelstellingen die wij als vereniging nastreven liggen vast in onze statuten. Op welke wijze wij hieraan invulling geven is steeds een kwestie van keuzes maken. Deze keuzes vormen het beleid van onze vereniging. Het bestuur vindt het belangrijk dat leden daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de vereniging. Daarom worden jaarlijks activiteiten en plannen met de leden besproken.

Het is een goed gebruik binnen de heemkundekring om periodiek een plan op te stellen waarin staat aangegeven hoe wij door middel van onze activiteiten onze doelstellingen nastreven, waaraan wij prioriteit geven en welke standpunten wij uitdragen. Daarbij gaat het niet alleen om heemkunde in het algemeen maar ook wat onze eigen organisatie betreft. Het huidige beleidsplan is door de algemene ledenvergadering vastgesteld op 2 februari 2006. Dit plan draagt de naam 'Tussen ambitie en realiteit' en geldt voor de periode 2006-2010. In 2009 heeft de algemene ledenvergadering de notitie Toekomstperspectief vastgesteld. Hierin werd de koers aangegeven die het bestuur wilde inzetten ten gevolge van het feit dat er te weinig (bestuurlijk) draagvlak en capaciteit aanwezig was om alle ambities uit te voeren. Het toenmalige bestuur was van mening, gezien de onzekere situatie op dat moment en de instemming van de ledenvergadering met de notitie ‘Toekomst’ in 2009, dat het niet zinvol was om voor een langere tijd beleidsvoornemens op papier te zetten. Het nieuwe bestuur kon dan in 2011 besluiten op welke wijze zij het beleid van de vereniging verder wilde invullen. Het huidige bestuur heeft in 2014 deze notitie geëvalueerd en geconcludeerd dat de eerder gemaakte keuzes voorlopig gecontinueerd kunnen worden.

U kunt het laatste beleidsplan en de daarna verschenen beleidsnotities bekijken via een pdf-bestand. U dient dan wel over het programma Adobe Acrobat Reader 6.0 of hoger te beschikken. Heeft u dit niet, klik dan
hier.

Beleidsplan 2006-2010

Notitie toekomstperspectief
Evaluatie 2014 Notitie toekomstperspectief


▲ Naar boven